Stanovy spolku

Tělocvičná jednota Sokol Lenešice, spolek (dále jen TJ).

I. Základní ustanovení

 1. Název: Tělocvičná jednota Sokol Lenešice, spolek
 2. Sídlo: Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice
 3. IČ: 49120 379
 4. TJ je dobrovolným spolkem občanů, provozujících tělovýchovu a sport. V TJ se dobrovolně mohou sdružovat oddíly. Sdružovat v nich se mohou také jednotlivci bez členského vztahu k oddílu.
 5. TJ je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývajích
 6. TJ byla založena v roce 1907 pod názvem Tělocvičná jednota Sokol Lenešice, jako součást ČOS. Po sjednocení tělovýchovy v roce 1949 fúzovala ve sportovním klubu jen SK Slavoj Lenešice a existovala dále pod názvem DSO Spartak Průmyslových závodů Lenešice až do roku 1952. Od roku 1953 byla přejmenována v rámci vesnických organizací na TJ Sokol Lenešice.
 7. TJ se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v Lenešicích a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.
 8. TJ může provádět vedlejší hospodářskou činnost a má právo rozhodovat o vlastních finančních prostředcích za účelem hlavní činnosti klubu.

II. Účel, poslání a cíle

 1. Základním účelem a posláním TJ Lenešice je:
  1. organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  2. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
  3. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména vedlejší hospodářskou činností,
  4. budovat a udržovat tělovýchovná ajiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
  5. vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TJ k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury vůbec,
  6. hájit zájmy sdružených oddílů a organizací uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obce a ostatními organizacemi (např. ČUS, sportovními svazy apod.) ale i jednotlivci,
  7. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci.

III. Orgány TJ

 1. Orgány TJ jsou:
  1. valná hromada, jako orgán nejvyšší,
  2. výkonný výbor, jako orgán výkonný,
  3. předseda, jako individuální statutární orgán.
 2. Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada, složená ze zástupců všech sdružených oddílů. Valné hromady se účastní vždy jeden vybraný delegát za daný oddíl.
 3. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle spolku, ústním sdělením nebo elektronicky nejméně 10 dní předem. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů TJ, popřípadě výkonný výbor nebo její předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětů.
 4. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o vzniku a zániku TJ a v případě zániku i o majetkovém vypořádání,
  2. rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ,
  3. rozhoduje o přijetí a změnách stanov TJ,
  4. volí výkonný výbor,
  5. rozhoduje o přijetí nového oddílu, odboru nebo organizace,
  6. rozhoduje o vyloučení oddílu, odboru nebo organizace v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
  7. schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku TJ, schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům, odborům a organizacím,
  8. stanoví hlavní směry činnosti TJ pro příští období,
  9. schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní vztahy TJ.
 5. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 3/ 5 většiny přítomných za nadpoloviční přítomnosti delegátů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
 6. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů TJ v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou v pravomoci výlučně valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí i v dalších otázkách.
 7. Výkonný výbor má počet členů stanoven zpravidla dle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu (statutární orgán). Počet členů výkonného výboru musí být vždy lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
 8. Výkonný výbor zejména:
  1. zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
  2. organizuje a řídí vedlejší hospodářskou činnost TJ,
  3. volí ze svého středu předsedu,
  4. připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČUS, jiných organizací a fyzických osob,
  5. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ,
  6. spolupracuje se sportovními svazy při řešení problému jednotlivých oddílů a sdružených organizací,
  7. zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami,
  8. k zabezpečení své činnosti TJ vyváří podle potřeby profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.
 9. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonn.ho výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 10. Funkční období členů výkonného výboruje 5 let.
 11. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek samostatně v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru.

IV. Společné zásady členství

 1. Členem TJ se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním TJ, pokud se stane členem některého ze sdružených oddílů, odborů nebo organizací.
 2. O přijetí za člena rozhoduje oddíl, nebo výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství, schv.lených valnou hromadou.
 3. Obecné zásady členství upraví rovněž konkrétní práva a povinnosti člena TJ.
 4. Výši členských příspěvků stanoví oddíly nebo výkonný výbor.
 5. Je možné i členství k TJ bez členského vztahu k oddílu nebo odboru. O vzniku takového členského vztahu rozhoduje v jednotlivých případech výkonný výbor.
 6. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

V. Majetek TJ a hospodaření

 1. Zdrojem majetku TJ jsou zejména:
  1. příspěvky členů TJ,
  2. příjmy případně dosahované z vedlejší hospodářské činnosti výlučně na podporu činnosti hlavní,
  3. příspěvky a dotace od sportovních svazů,
  4. státní příspěvky, dotace od ČUS a jiných organizací a osob,
  5. majetek, převedený do vlastnictví TJ členem TJ.
 2. Hospodaření s majetkem TJ upraví valná hromada přijetím zásad pro hospodaření s majetkem, ve kterých rovněž stanoví podmínky ostrahy majetku TJ i ostatního majetku.
 3. Vedlejší hospodářská činnost TJ se řídí zásadami schv.lenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup TJ při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z vedlejší hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům TJ i jednotlivých oddílů, odborů a organizací.

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou v Lenešicích, dne 8. 12. 2016.
Tomáš Čáka, předseda